معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در راستای رصد فعالیتهای فرهنگی، مستند سازی فعالیت‌ها و مدیریت دانش در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی، اقدام به تدوین و انتشار گزارش جامع و مستند فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ستاد وزارت علوم و ۹۵ دانشگاه کشور نمود.
ایسنا، دوشنبه 25 دی ماه 1396:
https://www.isna.ir/tag/