ساعت 13:30 روز يكشنبه مورخ 10/10/96 در سالن فارابي (ساختمان شماره 1) سازمان
تبديل سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران به مركز بين‌المللي پژوهش و فناوري ايران
نگاه کنید به صفحه اول سایت سازمان- اخبار:
http://www.irost.org/news/717