فرايند مصاحبه با متقاضيان جذب هيأت‌علمي در پژوهشكده مطالعات فناوري‌هاي نوين با حضور دبير هيأت‌اجرايي جذب سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، اعضاي هيأت‌علمي پژوهشكده و جمعي از اساتيد صاحبنظر در حوزه تخصصي مربوط برگزار شد. متقاضيان در چهار حوزه تخصصي سياستگذاري علم و فناوري؛ مديريت تكنولوژي، كارآفريني و آينده‌پژوهي ثبت‌نام شده بودند كه يك گروه در روزهاي 21 و 22 آبان؛ و گروه دوم در روزهاي 10 و 11 دي‌ماه 1398 مصاحبه شدند.