در عصر حاضر درهرسطحي از مديريت، درك و تحليل تمام فرصت‌ها و موقعيت‌هاي تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي از طریق  انجام مطالعات و تجزيه و تحليل جامع امكان‌پذير است. از طرف ديگر تغيير ساختارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي در قرن حاضر و پيچيده‌تر شدن شرايط تصميم‌گيري، موضوع انجام مطالعات علمي و كارشناسانه به منظور افزايش توانایی و دقت تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي براي ماندگاری در بازار رقابتي و ارتقاي كيفيت و شاخص‌هاي موجود در تمامي عرصه‌هاي فعاليت را بيش از پيش مورد توجه قرار داده است. از اين رو است كه شاهديم در بسياري از كشورهاي پيشرفته و حتي در حال توسعه، اين نياز با ايجاد و استقرار كانون‌‎هاي تفكر و مؤسسات مشابه و برخوردار از نيروهاي زبده و انديشمند تأمين گرديده است. در واقع اين كانون‌ها كه از آنها با عنوان كانون تفكر يا انديشگاه ياد مي‌شود، به نوعي حلقه واسط سياست‌گذاري و تصميم‌گيري دولت و جامعه مي‌باشند كه با ارائه تحليل‌ها، نقطه‌ نظرات علمي و كارشناسانه، نقش مشاوره براي تصميم‌گيران در سطوح مختلف را ايفا مي‌كنند.
در بخش علوم و فناوري، به دليل اهميت و جايگاه راهبردي آن در توسعه همه جانبه كشورها، نقش انديشگاه‌ها يا كانون‌هاي تفكر بيش از پيش احساس مي‌گردد. توسعه مباحث جديدي همچون مديريت فناوري در مراكز علمي، دانشگاهي، صنعتي و تربيت نيروهاي متخصص در زمينه راهبري علوم و فناوري، ايجاد كانون‌هاي فكري را موجه ساخته است.
پَژوهشكده  مطالعات فناوري هاي نوين در جهت انجام مطالعات راهبردي در عرصه مباني نظري و كاربردي در زمينه مديريت فناوري فعاليت مي‌نمايد و در سال 1371 ايجاد شده است. با نظري به اهداف و  وظایف سازمان در سطح بخشي و ملي، تا كنون پژوهشكده به عنوان كانوني نقش مطالعاتي و مشاوره‌‌اي خود را در جهت بهبود فعاليت‌هاي حمايتي و پژوهشي سازمان و همچنين تأمين نيازهاي مطالعاتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سطح كلان، بخش و بنگاه ايفا نموده و همواره نقش بازوي فكري و مشورتي سازمان و همچنين وزارت‌خانه را ايفا كرده است.
پژوهشكده مطالعات ضمن مطالعه و ژرف‌نگري در ابعاد گوناگون توسعه فناوري و مطالعات در زمينه پيش‌بيني، تعيين اولويت‌ها  و ارزيابي فناوري، حقوق دارائي‌هاي فكري، نوآوري و كارآفريني، هم چنين مطالعات تطبيقي در كشورهاي گوناگون، بر اساس يافته‌هاي خود پيشنهادها و راهكارهاي علمي و كاربردي جهت دستيابي به توسعه مطلوب در اختيار مديران  مربوط قرار داده است.

در مجموع مطالعه، تحقيق، مشاوره، آموزش و انتشار در زمينه‌هاي زير از جمله فعاليت‌هاي اصلي اين پژوهشكده به شمار مي‌رود:
 • برنامه‌ها، سياست‌ها و راهبردهاي توسعه فناوري 
 • مطالعه در سیاست‌های علوم، فناوری ونوآوری     
 • مباني نظري توسعه فناوري
 • مديريت تحقيق و توسعه در سطح كلان، بخش و بنگاه
 • همكاري‌هاي بين‌المللي درتوسعه فناوري
 • ارزيابي توانمندي‌ها و نقش آن در توسعه فناوري
 • نظام ملي نوآوري
 • نظام جامع دارايي‌هاي فكري
 • آينده پژوهي و تعیین اولويت‌هاي فناوري
 • انتقال و توسعه فناوري
 • تجاري سازي نتايح تحقيقات و كارآفرینی