مأموریت پژوهشکده
    مأموریت پژوهشکده انجام پژوهش، مشاوره و آموزش در سیاست‌های علوم، فناوری و نوآوری و اکو سیستم کارآفرینی ایران است که از طریق ژرف‌نگری در ابعاد گوناگون توسعه فناوری و پیوند صنعت و دانشگاه و ارتباط بین نظام های نوآوری با فرآیند رشد اقتصادی انجام می‌گیرد.
 
چشم‌انداز پژوهشکده
    پژوهشکده کانون پژوهش، آموزش و مشاوره‌ای خواهد بود که در تدوین سیاست‌های علوم و فناوری و تقویت فضای کارآفرینی فناورانه در ایران مشارکت می‌نماید و بدین قرار نقش خود را در حوزه علم مدیریت توسعه فناوری در راستای اهداف سازمان ایفا می‌نماید.

 اهداف و افق چشم انداز
فعالیتهای پژوهشکده در افق ده ساله عبارت خواهد بود از:
  1. قرار گرفتن در جايگاه نهاد تخصصي مؤثر در انجام مطالعات، پژوهش و مشاوره‌ مديريتي و سياست پژوهي در فعاليت‌هاي توسعه فناوري و نوآوري در سطح كشور و بين‌الملل،
  2. پیوند مستقیم و نزدیک با پژوهشکده‌های دیگر سازمان،
  3. شبکه‌سازی با پژوهشکده‌های سیاستگذاری و مدیریت فناوری در محیط بیرون از سازمان،
  4. پایش روندهای نوظهور در حوزه فعالیت از جمله سیاستگذاری های نوآوری با ملاحظات زیست محیطی و نوآوری‌های اجتماعی و 
  5. ایجاد سامانه اسناد و مدارک و مراجع در زمینه‌های مورد نظر.