گروه پژوهشی: 
نوآوري و كارآفريني
مجری طرح: 
مهندس محمد تقی انصاری
ناظر سازمانی: 
دکتر قاسم رمضان پور نرگسی