گروه پژوهشی: 
راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري
مجری طرح: 
دکتر جمال خانی جزنی
تامين كننده اعتبار: 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
اعتبار طرح: 
300 میلیون ریال
سال: 
1394