گروه پژوهشی: 
راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري
مجری طرح: 
هما قائدشرفی
از: 
2015
سال: 
1385