گروه پژوهشی: 
راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري
مجری طرح: 
دکتر طاهره میرغمادی
تامين كننده اعتبار: 
صندوق حمایت از پژوهشگران
سال: 
1385