گروه پژوهشی: 
راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري
از: 
2015