گروه پژوهشی: 
راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري
مجری طرح: 
دکتر طاهره میرعمادی
تامين كننده اعتبار: 
مرکز منطقه ای علوم و فنآوری حاشیه اقصانوس هند