گروه پژوهشی: 
نوآوري و كارآفريني
مجری طرح: 
دکتر حجت اله حاجی حسینی
از: 
2015
تامين كننده اعتبار: 
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي وابسته به جهاد دانشگاهي
چكيده:
گزارش حاضر به بررسي و تحليل وضعيت علم و فناوري كشور در فناوري‌هاي راهبردي ملي حوزه نانو فناوري پرداخته است. در این گزارش با بررسی و بهره‌گیری از مدل‌های مختلف ارائه شده در ادبیات پیرامون نوآوری جمع‌بندی به عمل آمده و در نهایت با استفاده از شاخص‌های گوناگون شامل:
ورودي‌ها (شاخص‌هاي انساني و مالي)- سياست‌گذاري علم، فناوري و نوآوري- فرآيندها وتعاملات دروني علم و فناوری- محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي- زيرساخت‌ها وخروجي‌ها به ارزیابی وضعیت موجود اعم از سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی پرداخته است. در قسمت دیگری نحوه شکل‌گیری فناوری نانو و همچنین ارزیابی وضعیت موجود پژوهش و فناوری در شرکت‌های نانویی انجام گرفته است. درقسمت دیگری از گزارش، به بررسی وضعیت فناوری نانو در هند پرداخته شده و در بخش انتهایی، گزارش به چالش‌های موجود در این عرصه و همچنین راهکارها می‌پردازد.
 
Abstract:
The present report have investigated and analyzed the situation of S&T policies on nano technology at the national level in Iran. In this report the researchers have studied some different model in the area of S&T and innovation assessment based on literature and finally has adopted to investigate the nano S&T policies in Iran.  In this method, by Appling some indexes, such as Input, troput and output indices, the situation of nano technology have been assessed. Beside that, the innovation survey has been conducted by the designing and distributing of a questionnaire through specialists and managers in the related area. Also the experience of Indian nation has been studied to exploit some successful exercises from this country. At the final, the report recommended some policy implication in the area of S&T management of nano technology at the national level in Iran.