گروه پژوهشی: 
نوآوري و كارآفريني
مجری طرح: 
حجت اله حاجی حسینی
از: 
2010
تا: 
2012
تامين كننده اعتبار: 
وزارت صنعت، معدن و تجارت
چكيده:
در اين طرح پژوهشی سعي شده است که با بررسي مباني نظري و تجارب ديگر کشورها، به مجموعه‌اي از کارکردها و فعاليت‌هاي کليدي براي سازمان‌هاي توسعه فناوري و نوآوري در بخش صنعت و معدن دست يابيم. در واقع تحليل‌هاي موجود در اين گزارش به عنوان پيش نيازي براي طراحي ساختار، ماموريت، کارکردها و فعاليت‌هاي يک نهاد متولي توسعه فناوري و نوآوري در بخش صنعت و معدن مورد استفاده قرار خواهند گرفت. بنابراين در اين گزارش ابتدا سعي مي‌شود که با بررسي مباني نظري توسعه فناوري و نوآوري در سطح ملي و بخشي و نحوه سياست‌گذاري براي توسعه آنها به مجموعه‌اي از کارکردهاي مرتبط با سياست گذاري فناوري و نوآوري دست يابيم. پس از آن با شناسايي کارکردهاي کليدي نهادهاي ميانجي توسعه فناوري و نوآوري که معمولا به عنوان متوليان توسعه فناوري و نوآوري در بخش‌هاي صنعت و فناوري عمل مي‌کنند، ديگر کارکردهاي کليدي استخراج شوند. در نهايت با بررسي ساختار، ماموريت و کارکردهاي نهادهاي متولي توسعه فناوري و نوآوري در ديگر کشورها سعي شده است که مهم‌ترين کارکردهاي اين سازمان‌ها استخراج شوند. بر پايه مجموع اين تحليل‌ها، مي‌توان به يک چارچوب مفهومي براي طراحي ساختار، کارکردها و وظايف اينگونه نهادها دست يافت.
:Abstract
 The content of the project with titled: Adoption of Technology and Innovation Management at the Ministry of Industry, Mine and Commerce are as the following sections: In the first section the project deals with theory and concept of  technology and innovation. Also foreign experiences of mediatory organizations in the area of technology development are presented. In the second chapter, the current situation of main functions of organizations at the Ministry of Industry, Mine and Commerce has been defined .Also, the job description and the mission of each organization has been compiled. The final chapter contains the optimal functions of each organization and their roles in the area of technology and innovation development. The ends of this chapter, Research, technology and innovation development document has been compiled and presented.