گروه پژوهشی: 
ارزيابي و آينده پژوهي فناوري
تامين كننده اعتبار: 
مشاركتي- سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران و وزارت نفت ايران
چكيده
      1- فارسی

هدف از اجراي اين طرح تقویت تقاضامحوري و پاسخ‌گويي پژوهش و فناوري به نيازهاي عملياتي و طرح‌هاي توسعه‌اي صنعت نفت است. به منظور يك‌پارچه سازي و هم‌سوسازي اولويت‌هاي پژوهش و فناوري صنعت نفت با سياست‌ها و برنامه‌هاي ملي در حوزه علم و فناوري و باعنایت به اهداف برنامه راهبردي وزارت نفت و جهت‌گیری تغییر از رويكرد مبتني بر خريد فناوري به رويكرد يادگيري فناوري، توسعه درون‌زا و ارتقاي توان فناوري داخلي و همچنین چابك‌سازي، توانمندسازي نقش آفرينان نظام پژوهش، فناوري و نوآوري صنعت نفت، ضرورت تغيير و تحول از صنعت نفت منابع پايه به صنعت نفت دانش پايه احساس و لذا بررسي و ارائه راهكارها و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در نظام پژوهش، فناوري و نوآوري وزارت نفت و شركت‌هاي تابع، مورد تاکید قرار گرفت و سپس مطالعه و طراحی شد. از جمله نتایج این مطالعه، تغییرات در وظایف، مأموریت، ساختار و تقسیم کار جدید در وزارت نفت و شرکت‌های تابع می‌باشد که در این گزارش به بحث گذاشته می‌شود.
      2- انگلیسی
Abstract
 The main goals and the basic principles of research, technology and innovation (RTI) systems in the Iranian oil industry has been investigated. The division of labor between three levels including advanced or ministerial, corporate and firm levels in the area of research, technology and innovation has been defined. The system of research, technology and innovation has been analyzed from two points of view: the first view is the supply and the second view is the demand side of (RTI) activities. The organization, division of labor and the effect of each side on the effect of each side on the other hand are explained. Finally, the functions and job description of R&T and innovation institutes and organizations at the demand side and supply side are investigated. The last section belongs to the way of effective interaction between three levels on the area of RTI activities. It suggests some recommendation for optimal interaction.