گروه پژوهشی: 
راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري
مجری طرح: 
دكتر ابراهيم معيني
تامين كننده اعتبار: 
سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران
چكيده:
ساماندهي نظام دارائي‌هاي فكري، ايجاد زمينه‌هاي قانوني مورد نياز براي حفاظت و حمايت از حقوق مخترعين، مبتكرين، صاحبان فكر، ايده، طرح، علائم و تأليفات باعث تشويق، تقويت و اشاعه فعاليت‌هاي علمي، تحقيقاتي، صنعتي، فكري، هنري شده و بروز و ظهور خلاقيت‌ها را در زمينه‌هاي يادشده شدت مي‍‌ بخشد. از طرف ديگر حقوق بهره‌وران از توليدات فكري، علمي، هنري و غيره به‌نحو قانوني مورد حمايت قرار مي‌گيرد.
با عنايت به موارد فوق و زیر ساخت‌ها و توانمندی‌های موجود علمي، تکنولوژیک و اقتصادي كشور و موفقیت‌های حاصله در دهه‌های اخیر، موضوع  بازنگري نظام دارائي‌هاي فكري ايران، اصلاح و تجديد ساختار اساسي آن به‌منظور كارآمدتر كردن اين نظام و پاسخگوئي به نيازهاي مرحله تحول ورود به مدار توسعه يافتگي از اولویت‌های اساسي كشور محسوب مي‌‌گردد. روشن است كه با توجه به وسعت، ابعاد و پيچيدگي اين حوزه، دستيابي به يك نظام مطلوب و بهينه صرفاً در يك افق زماني طولاني مدت و توأم با اصلاح مستمر تحقق مي‌يابد. ولي در يك اقدام كوتاه مدت و سريع به دست دادن كليات يك نظام مطلوب و راهبردهاي رسيدن به آن از ضرورياتي است كه مورد هدف اين طرح مي‌باشد.
بايد توجه داشت كه طراحي و استقرار نظام دارائي‌هاي فكري در كوتاه‌مدت يك مرحم فوري براي حل مشكلات بازار علم، فناوري، صنعت و تجارت و كاهش فاصله با ديگر كشورها نخواهد بود، بلكه برقراري نظام دارائي هاي فكري كارآمد زيربناي لازم براي سرمايه‌گذاري و توسعه بازار ملي علوم و فناوري را فراهم نموده و آغاز تثبيت جنبش نرم‌افزاري در ميان‌مدت و بلندمدت خواهد بود.
اين گزارش در ده فصل تنظيم گرديده فصل اول به كليات دارائي‌هاي فكري، فصل دوم مبانی نظری فصل سوم به تبيين نظام ملي دارائي‌هاي فكري، فصل چهارم تجربه پنج كشور جهان در حوزه IPR، فصل پنجم نظام دارائي‌هاي فكري جمهوري اسلامي، فصل ششم مقایسه تطبیقی کشورها، فصل هفتم تقسيم كار ملي در  نظام ثبت اختراعات در چهل و سه کشور جهان، فصل هشتم دفاتر IPR  در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي منتخب در شش كشور، فصل نهم نقش، وظايف و برنامه‌هاي
مؤسسات حامي اختراعات در دو كشور كره جنوبي و ژاپن و فصل دهم در بر گيرنده اسناد پیشنهادی می‌باشد.
:Abstract
 This report  is about national system of intellectual property in Iran. The significance of the issue raised here is apparent in the light of growing policy concern with strategies to adopt proper IPR system and improve the existing one. The evidence shows that well designed IPR system will encourage knowledge creation and innovation in academia and business sector as well. It also facilitates the absorption of foreign investment and technology transfer.
This report is mainly organized in 10 chapters in an attempt to consider problems associated with the characteristics of IPR system in Iran.
The result of Iran’s IPR system analyzed in this research work shows that although Iran’s IPR system compared with some newly developed and some developing countries falls in short, but the capacities installed to produce    IP in universities, research centers, business and industrial sectors, has generally been somewhat reasonable. The shortcomings associated with IPR system in Iran is for the most part attached to the characteristics of legal and organizational structure of the system not receptive to S&T capacities available in academic and reaserch centers. Lack of investment IPR related activities also accounts for the apparent patent system failure to produce world-class IPs.