گروه پژوهشی: 
راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري
مجری طرح: 
دکتر طاهره میرعمادی
تامين كننده اعتبار: 
معاونت فناوری ریاست جمهوری
چكيده:
طرح با شناخت لایه‌های بنیادین نظری نظریه نظام ملی نوآوری با روش ایمیره لاکاتوش به پیش می‌رود و از طریق شناخت نهادهای اقتصاد نظام ملی نوآوری در ایران بر روی سه نهاد مشخص دولت رانتیر، بیماری هلندی و تنش با جهان خارج رابطه بین مکانیسم‌های تنوع و گوناگونی و مکانیسم‌های انتخاب، را در ساختارهای بازار ساختاریافته، سلسله مراتب و بحث اعتماد به پیش می برد. و این نتیجه را می‌گیرد که نوع پیشرفت نظری در نظام ملی نوآوری که با روش هور قبیله –ملت انجام گرفته است می تواند ویژگی‌های نظام ملی نوآوری را بپوشاند و به شکل گیری نظام ملی نوآوری در شکل ایرانی آن کمک کند.
 
Abstract:
The history of technological development of Iran was taken shape by the idiosyncrasy of the Iranian path: Rentier state, Dutch disease and International sanctions. They three pillars impact the social dynamism of NIS in Iran, through mechanism of variety, selection and self replication and culminated in a bi-focal of innovation system in Iran. One a dynamic STI innovation system in strategic sectors and the other a non-dynamic low technology, DUI usinf style of innovation in consumer industries. As a result, the system failure like transition failure and lock in failure appeared in the second focus of innovation system and it sustains the vicious cycle of innovation system in Iran.