گروه پژوهشی: 
راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري
مجری طرح: 
مهندس محمد تقی انصاری
تامين كننده اعتبار: 
سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران
چكيده:
هدف تحقیق حاضر، بررسي موانع تجاري­سازي نتايج تحقيقات در دانشكده‌هاي كشاورزي بود. روش تحقیق در این پژوهش، آمیخته (کیفی و کمی) بود و جامعه آماری آن­را اعضای هیات علمی دانشکده­های کشاورزی ایران تشکیل می­دادند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری چند مرحله­ای، تعداد 150 نفر به ­عنوان نمونه انتخاب شدند. در فاز کیفی از روش مصاحبه نيمه‌ساختارمند استفاده گردید و در فاز کمی نیز از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد كه روايي آن بر اساس نظر متخصصان و صاحب‌نظران تأييد گرديد و براي تعيين ميزان پايايي بخش‌هاي مختلف، از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد (83/0 تا 92/0). داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 18 تجزيه و تحليل شدند. در فاز کیفی نیز به­منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از روش کدگذاری استفاده گردید. یافته­های فاز کیفی نشان داد که در زمینه موانع تجاری ­سازی، موانع مربوط به دیدگاه و سیاست‌گذاری نامناسب، موانع مالی- سرمایه­گذاری و موانع مربوط به عدم اعتماد و ارتباط نامناسب در بالاترین رتبه ­ها قرار گرفتند و در زمینه راهکارهای رفع موانع تجاری­سازی نیز راهکارهای مربوط به برنامه­ریزی، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری و راهکارهای مربوط به نیازسنجی، هدف­گذاری و اولویت­بندی بالاترین رتبه ­ها را به خود اختصاص دادند. یافته­های فاز کمی نیز نشان داد که در زمینه رتبه ­بندی موانع تجاری­ سازی از دیدگاه اعضای هیات علمی مورد مطالعه، موانع زیرساختی حمایتی بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است. همچنین، براي شناسايي و خلاصه نمودن موانع تجاری­سازی نتایج تحقیقات در عامل­هاي کمتر از تحليل عاملي اكتشافي استفاده شد. نتايج نشان داد كه موانع تجاری‌سازی نتایج تحقیقات دانشکده­ های کشاورزی از هفت عامل مجزای زیرساختی– حمایتی، آموزشی، ارتباطی، فنی- تخصصی، سازمانی، مالی و سیاست‌گذاری تشکیل شده­اند که این عوامل، 40/57 درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین کرده­اند.
Abstract:
commercialization of research results in agricultural colleges. Mixed method The objective of this research was to investigate barriers to research (qualitative and quantitative) was used in this study. The statistical population of the study consisted of the faculty members of Iranian agricultural colleges, which out of 150 people determined as sample by using Cochran Formula and multi-stage sampling technique. In qualitative phase, the data were collected through semi-structured interviewing and in quantitative phase, a questionnaire was the main tool of study. The validity of the questionnaire was approved by a panel of expert's judgment. In order to measure the reliability of questionnaire, Cronbach Alpha coefficients were used and calculated for the main scales of the questionnaire (0.83 & 0.92). The data were analyzed using SPSSwin: 18 software. Also, in the qualitative phase, using coding method, the interviews' contents were analyzed. Result of qualitative phase indicated that in relation to barriers to commercialization, inappropriate perception and policy, financial - investment barriers and lack of appropriate trust and communication were in the highest ranks. In relation to strategies for commercialization, planning, legislation and policy; and need assessment and prioritization were in the highest ranks. Also, the result of quantitative phase indicated that in relation to prioritizing barriers to commercialization as perceived by faculty members, infrastructural - supportive barriers was in the highest rank. For identification of the components of barriers to commercialization of research results, exploratory factor analysis has been used. The results showed that barriers to commercialization of research results in agricultural colleges were to be formed in seven distinctive factors: infrastructural - supportive, educational, communicational, technical, organizational, financial and policy which these factors determined about 57.40 percent of total variances.