گروه پژوهشی: 
راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري
مجری طرح: 
مهندس فرهاد عباسی
چكيده:
    فارسی

هدف اصلي پروژه حاضر، استخراج داده­ها و رتبه بندی نشانگرهاي مهم ارزيابي فنّاوري در سطح جهان در خصوص كشورهاي منتخب و تببین وضعیت ایران از نظر جایگاه و پوشش آماری مي باشد.
در گزارش حاضر، نشانگرهاي مهم ارزيابي فنّاوري در سطح ملّي با مرور ادبيات جهاني استخراج شده و داده هاي مربوط به آنها براساس قابليت دسترسي به آخرين داده­هاي منتشره در پایگاه داده های بانک جهانی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
در گام بعدي، براساس داده هاي جمع آوري شده رتبه ايران در مقايسه با ساير كشور ها در هر يك از نشانگرهاي مهم تعيين شده است. نتايج اين پروژه مي‌تواند در اتخاذ تصميمات هوشمندانه و تصميم­سازي در زمينه توسعه فنّاوري و ارائه پشتيباني­هاي لازم از گسترش فعاليتهاي توسعه فنّاوري در سطح ملّي و همچنين كمك به دستيابي به اهداف چشم­انداز از طريق پايش پيشرفت در برنامه­هاي پيش­بيني شده مؤثر واقع شود.
     2- انگلیسی
 
Abstract
The main aim of this project is data gathering, processing and ranking the most important technology indicators of the selected countries at world in order to distinguish Iran's position and status of statistical coverage the investigated indicators.
سال: 
1393