گروه پژوهشی: 
راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري
مجری طرح: 
هما قائدشرفی
ناظر سازمانی: 
مهندس حسین حسین زاده
تامين كننده اعتبار: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
چكيده
      1- فارسی
نوآوري سرچشمه رشد اقتصادي و اشتغال است و نقش مؤثري در توسعه پايدار ايفا مي‌نمايد. براي بهبود و توسعه نوآوري، خدمات ويژه‌ای در راستاي حمايت از نوآوري مي‌توان ارائه كرد. هدف‌ از اجراي اين پژوهش، بررسي وضعيت توسعه طرح‌هاي برنده جايزه بين‌المللي خوارزمي پس از برنده شدن؛ شناسايي مسائل و مشكلات موجود بر سر راه توسعه طرح‌هاي برنده و حمايت از نوآوري طرح‌هاي برنده است.
اين طرح پژوهشی پس از بررسی اجمالی تاريخچه و فرايندهای پذيرش و ارزيابی و گزينش طرح‌های جايزه بين‌المللي خوارزمي به جريان پژوهشي ميداني در زمينه جايزه خوارزمي به روش توصيفي پيمايشي از شاخه نظر سنجي با استفاده از پرسش‌نامه‌ پرداخته مي پردازد. سپس مروري بر حمايت از نوآوري در اتحاديه اروپا (EU) و سياست‌هاي عموميِ حمايت از نوآوري در كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي OECD انجام مي‌شود.  بر مبناي مطالعات كتابخانه‌اي و پژوهش ميداني و يافته‌ها بر اساس تكميل پرسش‌نامه با/بدون مصاحبه حضوري اين مجري با مجري‌ هر طرح‌ برنده، تجزيه و تحليل يافته‌هاي پژوهش ارائه شده و نتيجه‌گيري و پيشنهادهاي طرح خواهد آمد.
يافته‌ها نشان مي‌دهد كه از نظر جنسيت برندگان، بيشترين درصد را مردان با 97%؛ بيشترين درصد را مهندسان با 57%؛ در زمينه رشته تحصيلي برندگان، بيشترين درصد را برق و الكترونيك با 27%؛ از نظر مؤسسه‌ مجري طرح، بيشترين در صد را دانشگاه‌ها با 31% تشكيل داده‌اند كه از اين تعداد 8/31% از طرح‌هاي برنده از دانشگاه صنعتي شريف با بالاترين درصد  به خود اختصاص دادند. از نظر دولتي يا خصوصي بودن با 71% در بخش دولتي قرار داشت؛ مرحله‌اي كه طرح در آن متوقف شده 50% در مرحله صنعتي قرار داشته‌اند؛ در زمينه مسائلي كه برندگان براي گذار از مرحله فعلي با آن روبرو هستند، بالاترين ميزان با 52 % از نوع مسائل مالي بوده‌است.
در زمينه مهمترين مشكلات برندگان در اجراي طرح، بالاترين ميزان را "عدم حمايت" با 53% درصد به خود تخصيص داد. در زمينه تغييرات بهينه‌اي كه طرح نسبت به نمونه اول داشته‌است، بالاترين ميزان راپاسخ‌هاي مثبت با 76 % به خود اختصاص داد؛ از نظر حمايت‌ها و پشتيباني‌هاي مورد نيازطرح‌ها، بالاترين ميزان در مرحله صنعتي با 50 %، نياز به‌كمك مالي دارند.
در مطالعات كتابخانه‌اي، اتحاديه اروپا ضمن حمايت مالي و خدماتي از نوآوران، در بهبود حمايت از نوآوري تلاش و همكاري مي‌نمايد. داده‌های ارزيابي‌هاي عملكرد نوآوري، راهبري و روندهاي سياست نوآوري در سراسر اروپا را شامل مي‌شوند؛ مانند تابلوی امتیازات اتحادیه نوآوری اروپا كه کشورهای عضو را از نظر مکانی در چهارگروه رهبران نوآوری، دنباله‌روهای نوآوری، نوآوران معتدل و نوآوران ملایم قرار می‌دهد. طرح اروپايي اينووا و ابتكار پرو اينوي اروپا در كمك به سرمايه‌گذاري‌هاي اروپايي براي اتخاذ سياست‌هاي نوآوري بهتر و سريع‌تر و  بهينه‌سازي معيارهاي حمايت از نوآوري گوناگون در سطح منطقه، ملي يا اروپا نقش مهمی دارد.
     در كشورهاي OECD، سياست نوآوري در آغاز كار خود یک دوره راهبردی براي نوآوري در اروپا شامل اقدامي به سوي هدف بهبودي بهره‌وري اقتصادي حقوق دارايي فكري (IPR) قرار مي‌دهد. ثبت اختراع‌ها و ديگر شكل‌هاي IP از حقوق نوآوران حمايت مي‌كنند. نوآوري‌هاي جديد، تعداد بنگاه‌هاي خيلي دور از فناوري جديد را تغيير مي‌دهند. دسترسي به منابع انساني كافي براي علوم و فناوري بدون شك عامل مهمي براي انجام فعاليت‌هاي نوآوري است و سياست‌هاي تعليمي و آموزشي تأثير مهمي بر نوآوري دارند.
کلیدواژه‌ها: توسعه نوآوری، نوآوران، جایزه‌ها، جایزه خوارزمی، طرح برنده، دانشگاه شریف، عدم حمايت، حمايت از نوآوري
      2- انگلیسی
 
Abstract 
  The present survey investigates the trend development of research projects of laureates of Khwarizmi International Prize (KIP). In addition, an overview of EU & OECD policies for innovation support is studied.
The type of this study is descriptive by using questionnaire for data collection and/or personal interview by this performer with the performer of the prize winner's project. The data analyzed in this survey are based on responses received from the laureates who are sent the questionnaires inquiring the condition of their research project. The data analyzed were from 70 questionnaires.
    Analysis of data suggests that 97% of the laureates are male, 57% of the laureates are engineers or university graduates at M.Eng. level. 27% of them have completed their graduate degree in Electronic and Electrical Engineering; 31% of executive organizations are universities and 31.8% of the laureates have completed their studies at Sharif Industrial University; 71% of the organizations are public; and 50% of the projects are at industrial stage. It was found that 52% of problems were financial. "Lack of protection" is the most significant challenges to laureates (53%). At the Industrial stage, 50% of the projects at the highest level need financial support.
    The European Union (EU) has adopted a system approach based on innovation policy and provides direct financial and services support for innovators. The innovation policy aims to support an increase in the productivity, profitability and market share of European firms through the development and adoption of new or improved products, processes and services. Moreover, the EU intends to improve innovation support and also helps in understanding specific drives and barriers to innovation at sector level.
    In OECD countries, public policy has direct or indirect impact on factors that affect innovative activity. All OECD countries use significant amounts of public money to support innovation activities that intend to stimulate innovation.
It is a long time since in almost all countries the general idea of IP policy has been directed to greater protection for the rights of IP holders, especially for patents. Indeed, the availability of sufficient human resources for science and technology is an important factor for innovative activities. Education and training policies have an important impact on innovation.
     Keywords: innovation, innovators, Prize, Khwarizmi Prize, lack of support, innovation support