گروه پژوهشی: 
راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري
مجری طرح سازمانی: 
ناظر بیرونی: 
آقای دکتر سید محسن معصوم زاده
از: 
2014
تا: 
2015
تامين كننده اعتبار: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
اعتبار طرح: 
30.000.000 ریال
اعتبار سازمانی: 
30.000.000 ریال
اعتبار بیرونی: 
0
 

چكيده

 
 امروزه سازمان‌ها همواره در صدد بازيابي، جمع آوری، ذخيره و نهایتاً مدیریت دانشها، تجربيات افراد خبره و متخصصین خود جهت بهره گیری و استفاده مجدد تجربیات آنها و ترویج نوآوری برآمده‌‌اند. ولي از طرفي، عدم موفقيت پروژه‌هاي مديريت دانش يكي از دغدغه‌هاي اصلي مديران به شمار مي‌رود. اينكه چرا پروژه‌هاي مديريت دانش در ايران عمدتاً به شكست منجر مي‌شوند، يكي از مباحث مهم اين پژوهش محسوب مي‌گردد. براي جلوگيري از اين شكست چه راهكاري بايد در پيش گرفت؟ با توجه به اينكه اجراي مديريت دانش يك نوع تغيير در سازمان محسوب مي‌گردد، آيا نبايد پيش از اجراي اين پروژه به مديريت اين تغيير دست زد تا عوامل شكست را شناسايي و مديريت نمود؟ پژوهش صورت گرفته از نوع كيفي، است که به روش توصيفي- تحليلي، و با تدبیری استقرايي و با بهره گیری از مطالعه میدانی و اقدام پژوهي سعي در پاسخ به اين موضوع داشته و با بررسي عوامل شكست در مديريت دانش از طریق استقراء پسینی ضمن پیشنهاد طبقه بندی مدیریت دانش، اهميت مديريت تغيير را با شناسايي عوامل فرهنگي در پياده سازي مديريت دانش نشان مي‌دهد. بررسی تحقیقات میدانی این پژوهش با استفاده از پرسشنامه در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران صورت گرفته است. نتایج این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند.
Abstract
Nowadays, organization attempt to retrieve, collect, preserve and manage knowledge and experience of experts in order to reuse them later and to promote innovation. However, despite of increasing the needs of organizations to knowledge management, failure of knowledge management project is a principal concern of the managers. Why the knowledge management projects mainly fail in Iran? This is one of the important subjects that will be discussed in this research. What is the solution more adapted in order to prevent this failure? As regards, implementation of knowledge management consider as a change in an organization, so, should we do a Change Management in order to being aware the failure factors and could manage them before happening? This reseqrch tries to answer these questions with a qualitative-descriptive methodology by inductive reasoning way and action reseach. The failure factors in knowledge management are studied by inductive reasoning. A classification for Knowledge Management is proposed; and importance of change management in Knowledge Management process by taking account cultural aspects is disscussed. The survey is used in field research. This research is applied in Iranian Organization for Science and Technology. The results are analyzed by using SPSS.
سال: 
1393