گروه پژوهشی: 
راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري
مجری طرح: 
دکتر قاسم رمضان پورنرگسی
ناظر سازمانی: 
مهندس فرهاد عباسی، دانشجوی دکتری کارآفرینی
تامين كننده اعتبار: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
اعتبار سازمانی: 
50 میلیون ریال
سال: 
1395
وضعیت: