گروه پژوهشی: 
راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري
مجری طرح: 
دکتر طاهره میرعمادی
ناظر سازمانی: 
دکتر قاسم رمضان پور نرگسی
تامين كننده اعتبار: 
صندوق حمایت از پژوهشگران و نوآوران
چكيده:
این پژوهش دارای دو بخش جداگانه در رابطه با ابعاد نظری و کاربردی دیپلماسی علم و فناوری در سطح تعاملات بین‌المللی است. در این پژوهش کوشش شده است که کلیه ابعاد نظری و عملی با توجه به موارد عملی در دیپلماسی فناوری جمهوری اسلامی ایران در عصر تحریم بررسی شود.
در فصل اول به کلیات نظری شامل اهداف دیپلماسی علم و فناوری شامل اهداف کشورهای صنعتی، کشورهای تازه صنعتی شده و کشورهای درحال توسعه اختصاص دارد. پس از آن نسبت به بازخوانی ادبیات دیپلماسی علم و فناوری اقدام شده است.
در فصل دوم به معرفی مدل‌های نظری موجود در ادبیات دیپلماسی علم و فناوری پرداخته شده است. در این رابطه مدل نظری فلینک و شرایتررمبتنی بر اهداف دیپلماسی علم و فناوری، مدل دوم‌، مدل کارولین واگنر موسوم به سطوح دیپلماسی و مدل سوم مدل موسوم به مدل هیبریدی از سوی میرعمادی معرفی می‌شوند. در فصل پایانی کوشش شده است که هر سه مدل در سه بخش مشخص فناوری در ایران به‌کار بسته شود که حاصل آن یافته‌های پژوهشی در حوزه تخصصی دیپلماسی علم و فناوری است.
Abstract:
Future Studies on Iran STI policies is the title of a project conducted in two volumes. The research questions are a)- what are the anticipatory STI policies in the next 20 years of Iran? What are possible scenarios? What are plausible futures? What are preferred futures in these sectors.
The first volume consists of two chapters on the basic of future studies and its interface with the concerns of sustainable development.This volume at the end presents a hybrid model inspired by the theoretical approach of deepening the future of Sohail Inayatullah.
The report second volume contains the third chapter which has 7 sections. After the introduction on the application of the hybrid model, the second to five sections explain the litany, the predicative, the systematic and the metaphoric level of causal analysis of the policies of the car fuel in Iran.The sixth and the seventh sections present the possible, plausible and preferred futures for this policy space in Iran.