گروه پژوهشی: 
راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري
مجری طرح: 
دکتر طاهره میرعمادی
اعتبار بیرونی: 
معاونت فناوری ریاست جمهوری
چکیده
   به فارسی:
این طرح، با هدف ارائه یک مدل مفهومی برای تحلیل دیپلماسی فناوری در یک کشور و کاربرد آن در سطح یک کشور بخصوص طراحی شده است. پژوهش نخست با ساخت یک مدل مفهومی از طریق تلفیق حوزه نگرش نظام نوآوری با نگرش کارکردی و دکترین امنیت ملی در سیاست خارجی آغاز می‌شود و بر پایه دو رکن مجزا یعنی ساختار نظام نوآوری و دکترين امنیت ملی در یک کشور  به نتیجه می رسد. این مدل سپس در مورد مطالعاتی راق اعتبار سنجی می شود.
نتایج بدست آمده از کاربرد این مدل در مورد کاوی راق به صورت زیر است:
  1. ارتقای فناوری از منظر بین المللی مستقیما به افزایش توانمندی‌های نظامی مرتبط است و از این نظر در ادراکات رقبا و همسایگان خواه ناخواه به معضل امنیت و تمایل به تغییر نظم بین المللی منجر می شود.
  2. راق با استفاده از جایگاه خود در نظم بین المللی و تشخیص  تغییر نظم بین الملی از یک نظم سلسه مراتبی به یک نظم چند لایه ای ،به کریدوری برای انتقال فنآوریهای حساس بخصوص در صنایع هوایی و فضایی از آمریکا به کشورهای شرقی چون هند و چین تبدیل شده است.   
  3. ثالثا هر فناوری دارای تعریف خاصی از امنیت است. به این جهت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری فناوری برای فناوری که با تفسیر گسترده امنیت عجین هستند، مانند محیط زیستی، بطور خودکار جنبه وجهه‌سازی و کسب مشروعیت را دارد. مورد مطالعاتی راق به خوبی کاربرد فناوری محیط زیست را برای وجهه سازی بین المللی نشان داد.
به دلایل بالا دیپلماسی علم و فناوری باید با پرتفلیویی از سیاست‌های آمیخته نوآوری هماهنگ باشد. اجزای این سیاستهای عبارت است سیاست‌هایی که در کارکردهای هفت‌گانه نگرش نوآوری فناورانه قابل مشاهده است.
  1. به انگلیسی:
 Abstract :
 
This project aims to offer a conceptual model for analyzing S&T diplomacy at national level and its application on a case study.
The model has two pillars; innovation policy based on functional-innovation approach and security doctrine of national security policy.  Its validity is examined by the case study of Zionist regime.
Providing the fact that the current international order is a multilayered configuration in which the power is distributed asymmetrically and disparagingly   among economic , technological and military power,    placing a country realistically in the international power map  needs to  know the dynamism of  its hard and soft   capabilities.
The research finding can be summarized as such:
1-the technological capabilities are related directly to the military might. The accelerated process of capability building leads unavoidably to the perception of Security Dilemma and change by the neighboring countries as we can see the cases of India and China
2- Thanks to the  specific place of Zionist regime and its perception of the change in the international order from hierarchal to a multilayered configuration, this  regime plays the corridor of technology transfer in the very sensitive fields of aviation and space technologies to Russia and China.
3- Every technology by its nature carries within itself a specific tonality of the concept of security.  The military technology carries the tonality of offense and defense with itself while the sustainable technologies carry that tonality of security which emphasis on the freedom of shared threat. That is worthwhile to know that  the technological priorities of innovation policies lend themselves to project different national image for example  the case of Isreal demonstrates how environmental technologies bring forth legitimacy and national branding for this country.
4- S&T diplomacy coordination process should not be limited to S&T policy. It also encompasses all the public policy domains corresponding to the seven functions of TIS.