گروه پژوهشی: 
راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري
مجری طرح: 
دکتر طاهره میرعمادی
از: 
2015
تامين كننده اعتبار: 
معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری