گروه پژوهشی: 
راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري
مجری طرح: 
دکتر طاهره میرعمادی
ناظر سازمانی: 
دکتر نگار ارمغان
تامين كننده اعتبار: 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
اعتبار طرح: 
600 میلیون ریال