گروه پژوهشی: 
ارزيابي و آينده پژوهي فناوري
مجری طرح: 
دکترنگين فلاح حقيقي
ناظر سازمانی: 
مهندس فرهاد عباسی، دانشجوی دکتری کارآفرینی
از: 
2015
تا: 
2017
تامين كننده اعتبار: 
-از محل اعتبار طرح بررسي و آسيب شناسي وضعيت موجود بخش فاوا، فناوري اطلاعات و ارتباطات
چكيده:
هدف از اين پژوهش شناســايي و تحليــــل مؤلفه‌هاي كارافريني و اشتغال در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات بود كه در سه فاز اصلي با شرح خدمات معين به انجام رسيد. فاز اول پروژه شامل بررسي مباني نظري و ادبيات تحقيق بود كه به بررسي مفاهيم و تعاريف كليدي حوزه مربوط پرداخته و مؤلفه‌ها و سياست‌هاي عــمومي توسعه اشتــغال و کارآفرینــی در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات را مورد بررسي قرار داد. مدل‌هاي توسعه اشتغال و كارافريني به انضمام مطالعه تجربيــات 5 كشــور پيشــرو در حوزه كارافريني و اشتغال در زمينه ICT از جمله مباحثي بود كه در فاز 1 به آن پرداخته شد. در پايان اين بخش چارچوب مفهومي پژوهش ارائه شد كه نشان‌دهنده هشت مؤلفه اصلي اثرگذار بر توسعه اشتغال و كارافريني در حوزه ICT بود. اين هـشت مؤلــفه عبــارت بودند از "حمايت از فناوري و نوآوري در حوزه فاوا"، "سياستگذاري و اجراي برنامـه‌هاي توســعه كارآفرينــي فاوا"، "حمايــت از کارآفرينان فاوا"، "توسعه شــركت‌هــاي كوچــك و متــوسط فــاوا"، "خدمات پشتيبــاني، فنــي و  مديريتي در حوزه فاوا"، "ترويج كارآفريني در حوزه فاوا"، "حمايت مالي در حوزه فاوا" و "توسعه زيرساخت". در فاز دوم به مطالعه مستندات داخلي  و اسناد فرابخشي حوزه فاوا پرداخته شد. در اين بخش برنامه‌های اول تا ‌پنجم توسعه بعد از انقلاب ، سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور، مستندات نظام جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات و جايگاه فاوا در سند چشم‌انداز و نقشه جامع علمي كشور مورد بررسي قرار گرفت و  برنامه پيشنهادي دولت يازدهم در حوزه فاوا بررسي شد. فاز سوم مربوط به ارزيابي وضعيت موجود و مطلوب توسعه كارآفريني و اشتغال دربخش فاوا و  و تدوين سياست‌ها و احكام  مربوط بود. شناسايي ضرورت‌ها و الزامات راهبردي كشور جهت توسعه  اشتغال و كارآفريني در حوزه فاوا و تدوين سياست‌هاي توسعه اشتغال و كارآفريني در حوزه فاوا از جمله نتايج اين بخش بود. ابزار  پژوهش پرسشنامه بود كه براي ارزیابی سياست‌هاي تدوين‌شده و اولويت‌بندي وضعیت موجود و مطلوب اشتغال و كارافريني در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور در رابطه با هشت مؤلفه مربوط، تدوين شد. پرسشنامه‌ها بين خبرگان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات توزيع شد و با تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌هاي تكميل شده و بهره‌گيري از نرم‌افزار SPSS وضعيت موجود و مطلوب توسعه كارافريني و اشتغال در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات شناسايي و شاخص‌هاي مربوط اولويت‌بندي شد. اولويت‌بندي سياست‌هاي توسعه اشتغال و كارآفريني در حوزه فاوا و تهيه وتدوين احكام موضوعات كارآفريني و اشتغال در برنامه ششم توسعه كشور از جمله نتايج فاز 3 پژوهش بود كه بر اساس نتايج حاصل، پيشنهاد‌هاي كاربردي براي توسعه مؤلفه‌هاي اشتغال و كارافريني در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات ارائه گرديد.