گروه پژوهشی: 
راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري
مجری طرح: 
دکتر طاهره میر عمادی
همکار بیرونی: 
زهره رحیمی راد
تامين كننده اعتبار: 
معاونت فناوری ریاست جمهوری
چكيده:
آینده پژوهی سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری در بیست سال آینده در دو مجلد ارائه می‌شود. سوالات پژوهشی این پروژه عبارتند از سياست‌هاي آينده نگر علم، فناوري و نوآوري در حوزه انرژي‌هاي پايدار در بيست سال آينده (با تاکيد بر سوخت خودرو) به چه صورت است؟سناريوهاي ممکن در اين حوزه کدام هستند؟ سناريوهاي محتمل در اين حوزه کدام هستند؟سناريو مطلوب در اين حوزه کدام است؟
مدل نظری برای پاسخ‌گویی به این سؤالات پژوهشی، با الهام از چارچوب نظری سهیل عنایت‌الله ساخته می‌شود و گزارش پروژه در دو جلد ارائه می‌گردد. جلد اول، به کلیات نظری این مبحث اختصاص دارد که فصل اول آن به طیف نگرش ها در مطالعات آینده اختصاص دارد و  فصل دوم درباره  آینده پژوهشی انتقادی سیاست‌های نوآوری با ملاحظات توسعه پایدار می‌باشد. فصل دوم جلد اول ، به آینده پژوهی انتقادی سیاست‌های نوآوری با ملاحظات توسعه پایدار اختصاص دارد و در نهایت این جلد با ارائه یک مدل نظری فراترکیب از تلفیق نظریه تعمیق آینده عنایت‌الله  و نظریات سیاست نوآوری پایان می پذیرد.
جلد دوم بطور کلی به  فصل سوم طرح یعنی آینده پژوهی سوخت خودرو اختصاص دارد و به  هفت بخش تقسیم می‌شود و در طی آن لایه های تحلیل علی لیتانی، کمی‌گرا و پیش بینی نگرا، سیستم‌های نوآوری و بالاخره لایه اسطوره و استعاره معرفی می‌شوند. بخش ششم  سناریوهایی را  برای آینده ترسیم می‌کند و بخش هفتم با سناریونویسی برای آینده‌های ممکن پایان می یابد.
Abstract:
Future Studies on Iran STI policies is the title of a project conducted in two volumes. The research questions are a)- what are the anticipatory STI policies in the next 20 years of Iran? What are possible scenarios? What are plausible futures? What are preferred futures in these sectors.
The first volume consists of two chapters on the basic of future studies and its interface with the concerns of sustainable development.This volume at the end presents a hybrid model inspired by the theoretical approach of deepening the future of Sohail Inayatullah.
The report second volume contains the third chapter which has 7 sections. After the introduction on the application of the hybrid model, the second to five sections explain the litany, the predicative, the systematic and the metaphoric level of causal analysis of the policies of the car fuel in Iran.The sixth and the seventh sections present the possible, plausible and preferred futures for this policy space in Iran.