گروه پژوهشی: 
راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري
مجری طرح: 
دکتر طاهره میرعمادی
همکار بیرونی: 
انسیه شجاعی و محمدی آشنانی
ناظر سازمانی: 
دکتر قاسم رمضان پور نرگسی
تامين كننده اعتبار: 
معاونت فناوری ریاست جمهوری
چکیده
      فارسی:

ارزیابی پسینی سیاست در حوزه نوآوری از نظر فرایند و محتوی با رشدهای کمی و کیفی و سه بعد محصول، نتایج  آثار قابل اجر است. پژوهش حاضر  ارزیابی محتوایی و فرایندی و فناورانه و کیفی است و نگرش به نظام نوآوری از دیدگاه فناورانه  انجام شده است . روش ارزیابی ، با الهام از ارزیابی نسل چهارم به تعبیر رویکرد لینکن و گویا است. در اجرای این روش، چارچوب پل ساباتیه مورد استفاده قرار گرفته است. روش جمع آوری داده ها مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته می باشد. در این پژوهش، نخست آمیخته سیاستی مشخص گردیده و سپس  مواضع متنافر گروه‌ها در سیاست‌ها شناسایی شده و پس از آن راه‌های نزدیک ساختن به یک دیگر بررسی می‌گردد.
مورد مطالعه این پژوهش ارزیابی نوآوری سیاستهای ایجاد فناوری بومی جایگزینی سوخت به جای بنزین در خودروهای سبک در دوره پس از انقلاب از طریق مصرف گاز فشرده طبیعی سی ان جی می باشد. جلد نخست به شالوده‌های نظری ارزیابی سیاست نوآوری  و ارتباط آن با سیاست‌های حفاظت از محیط زیست مشخص گردید. در جلد دوم کوشش گردید از طریق یک مورد مطالعاتی، آموزه های ارزیابی سیاست‌های نوآوری با رویکرد محیط زیستی و مقاومتی بکار برده شود. برای نیل به این هدف ، نخست یک تحلیل رویداد کارکردها انجام گرفت و مشخص گردید که سیاست‌های مذکور نتیجه اثرگذاری دو اتئلاف حامی یعنی گروه درونگرایان با منطق سیاستی مقاومت دربرابر تحریم و برونگرایان با منطق محیط زیست بوده است. بر این اساس ارزیابی سیاست از نظر گروه حامی محیط زیست در  کوتاه مدت نسبتا موفق، میان مدت ناموفق و درازمدت کاملا ناموفق بوده است . برعکس این سیاست برای گروه اقتصاد مقاومتی در هر سه مرحله موفق بوده است.
 
      انگلیسی:
 
Abstract:
Evaluation of Innovation Policies can be conducted from procedural and substantial angels. The approach of this evaluation is both substantial and procedural and its approach to the innovation system is technological functions. It draws on 4th generation of policy evaluation by Guba and Lincoln when it comes to procedural and uses Paul Sabtier’s framework. 
By this methodology, first the combination of policy mix influencing the output, outcome and impact of policies were defined. This has been done by a study on the chronological order of events in the framework of TIS. After distinguishing the policy space , the level of analysis were determined and then  the nuanced policy positions of advocacy groups were differentiated and then speculated how they can be mediated.
The case study is conducted on the space of policy substitution of oil fuel technology for the transportation by indigenous technology of C.N.G. 
In the first volume, a review of policy evaluation literature was performed which has linked the literature of environmental science to the innovation policy.  In the second volume, in the light of the conceptual model based on literature review, a case study was conducted on the policy space of the policy of indigenous technology of C.N.G. since the Islamic Revolution.
First a TIS survey was conducted to have a chronological order of functional events. The research concludes that the above mentioned policy is a relatively success in the short term, a relatively failure in the mid-term and completely failure in the long run by environmentally based evaluation. It is evaluated as successful, relatively successful and successful by the standards of resistive based evaluation.