گروه پژوهشی: 
راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري
مجری طرح: 
دکتر نگار ارمغان
از: 
2015
سال: 
1396
وضعیت: