گروه پژوهشی: 
راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري
مجری طرح: 
دکتر جمال خانی جزنی
همکار بیرونی: 
سحر جعفری و ترانه نبی
ناظر سازمانی: 
دکتر نگار ارمغان
چکیده:
         نقش پژوهش صحیح و اجرای شایسته آن در استیلای همه‌جانبه جایگاه جامعه بدیهی است و ارتقاء سطح کیفی پژوهش‌ها و به‌تبع آن بهبود زندگی و رفاه افراد جامعه در سایه ارزش‌های اخلاقی امکان‌پذیر است. اعتلای علم و دانش در سایه رعایت تمام اصول اخلاق حرفه‌ای پژوهش میسر خواهد بود. در این راستا شایسته است که در یک فرآیند، به بررسی و تجزیه ‌و تحلیل شاخص‌های اخلاق پژوهش و میزان اهمیت آن پرداخته شود. پس از بررسی ادبیات موضوع در حوزه اخلاق و به‌طور ویژه اخلاق حرفه‌ای پژوهش و مهم‌ترین عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای پژوهش در حوزه غیرپزشکی از میان منابع داخلی و بین‌المللی شناسایی شد. سپس از میان آن‌ها مهم‌ترین شاخص‌های مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای پژوهش در سازمان پژوهشی موردنظر، به‌واسطه طراحی و تدوین پرسشنامه دلفی- فازی و همکاری خبرگان انتخاب گردید. پس از انجام تکرارهای لازم و حد اشباع پاسخ‌ها به تحلیل و غربال شاخص‌ها پرداخته شد. سپس به‌منظور تعیین اهمیت نسبی شاخص‌ها، از تکنیک‌ وزن دهی بهترین-بدترین(BWM)  استفاده شد. درنهایت تکنیک مذکور با تجزیه‌وتحلیل نظرات خبرگان به‌صورت سیستماتیک، یک رتبه‌بندی از آن‌ها ارائه نمود.  با توجه به حل مدل برنامه‌ریزی خطی روش بهترین – بدترین، شاخص‌های در نظر گرفتن رفاه جامعه، رعایت عدالت و حفظ وحدت مردم در سطح کلان و رعایت حقوق مالکیت فکری به ترتیب به‌عنوان مهم‌ترین شاخص­های ارزیابی اخلاق حرفه‌ای در پژوهش معرفی شدند. در انتها نیز پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی بر یافته‌های پژوهش ارائه گردید.
کلید واژه‌ها: اخلاق حرفه‌ای پژوهش، رفاه جامعه، دلفی، تئوری مجموعه‌های فازی، روش تصمیم‌گیری بهترین- بدترین.
 
وضعیت: