گروه پژوهشی: 
راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري
مجری طرح سازمانی: 
ناظر بیرونی: 
شرکت اروم نارین
از: 
2017
تا: 
2018
تامين كننده اعتبار: 
شرکت اروم نارین
اعتبار طرح: 
200.000.000 ریال
اعتبار سازمانی: 
0
اعتبار بیرونی: 
200.000.000 ریال
چكيده:
تغيير و تحولات سريع در عصر حاضر يكي از عوامل جدايي‌ناپذير جوامع امروزي و سازمان‌ها بوده و لزوم تطبيق سازمان‌ها و افراد با شرايط جديد و رو به رشد، دامن‌گير اكثر جوامع در حال پيشرفت است. به منظور حفظ رقابت و مزيت رقابتي در مقابل اين تحولات، و انطباق با شرايطِ پیوسته در حال تغییر، سازمان‌ها دائماً در چالش با محیط رقابتی خود قرار دارند. يادگيري در سازمان‌ها يكي از عوامل مهم در تطابق‌پذيري با تغيير مداوم است. سازمان‌ها نياز دارند كه همواره يادگيري را در ابعاد فردي، جمعي و يا سازماني گسترش دهند تا قابليت انطباق و رقابت‌پذيري با تغييرات محيطي را داشته و بقا خود را تضمین کنند. نكته مهم اين است كه يك سازمان نمي تواند يادگيرنده شوند، مگر برنامه‌ريزي مستمر و هدفمند در اين راستا داشته باشد. مفاهيم يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده دو مفهوم مرتبط با یکدیگر هستند. در سايه تحقق اين دو مفهوم است که، توانمندي مديريت بهبود يافته و ظرفيت يك سازمان و حضور مداوم او در بازار افزايش مي‌يابد. هدف اين تحقيق، مطالعه رویکردهای مختلف يادگيري سازماني و همچنین، بررسی ويژگي‌ها و عوامل موثر برای توسعه يك سازمان يادگيرنده است. روش مورد مطالعه در اين پژوهش، به صورت توصيفي و بر اساس مطالعات تطبیقی- تحليلي است. در اين پژوهش ابتدا ويژگي‌هاي يادگيري سازمانی و سازمان يادگيرنده مطالعه شده است. پس از آن، رویکرد مدیریت به دو شیوه مدیریت کلاسیک و مدیرت مدرن تبیین شده است. سپس، مراحل و ساختار این دو تفکر مدیریت کلاسیک و مدیریت مدرن بررسی و با هم مقايسه شده‌اند. همچنین در این راستا، وضعیت موجود شرکت از منظر یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده مورد ارزیابی قرار گرفته است. راهکارهای دستیابی، موانع و چالش‌ها و چارچوب ارزیابی مولفه‌‌ها به منظور تبديل به يك سازمان يادگيرنده، ارائه، مقایسه و تحلیل شده‌اند.
Abstract
The fast evolution changes in the contemporary period are one of the inseparable factors in today's societies and organizations. The need of organizations and individuals to adapt with evolutions and changes has become crucial in developing societies. Organizations are constantly challenged with their competitive environment in order to survive in new markets. They need constantly expand their individual, collective or organizational learning in order to adapt and compete with environmental changes. Organizational learning concepts and learning organization are two related concepts. The ability of management and capacity of organization could improve by institutionalize of these two concepts in a company. The purpose of this research is to study the different approaches of organizational learning as well as to examine the characteristics and factors for the development of a learning organization. The research methodology used in this study is descriptive and based on comparative-analytic approaches. In this research, the characteristics of organizational learning and learning organization are studied. Subsequently, the management approach is explained in both classical management and modern management. Then, the structure of these two managements is compared. In this regard, the status of the company has been evaluated in terms of learning organization and organizational learning. At the end, strategies, barriers, challenges and the framework of evaluation of each factor are presented and compared to become an effective learning organization.
سال: 
1397