هما قائدشرفی
گروه پژوهشی: 
راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري
نشانی الکترونیکی: 
sharafi.homa@gmail.com

تب‌های عمودی