دانشیار
سمت: 
رئیس پژوهشکده
گروه پژوهشی: 
نوآوري و كارآفريني

تب‌های عمودی