استادیار
گروه پژوهشی: 
راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري
نشانی الکترونیکی: 
armaghan@irost.org
n.armaghan@gmail.com
تلفن: 
021-56276020
ext. 2619
فاکس: 
021-56276317

تب‌های عمودی