استادیار
گروه پژوهشی: 
راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري
نشانی الکترونیکی: 
armaghan@irost.org
n.armaghan@gmail.com

تب‌های عمودی