سیاست گذاری علوم و فناوری
سیاست‌گذاری علوم و فناوری
رشته تحصیلی: مدیریت سیاست‌گذاری علم و فناوری
رشته تحصیلی: مدیریت سیاست‌گذاری علم و فناوری