هدف‌ها
 • آموزش و پژوهش در سیاست‌گذاری علم و فناوری؛
 • مطالعه و پژوهش در زمينه راهبردها و سياست‌هاي توسعه و انتقال فناوري در سطح ملي و
 •  تبادل دستاوردهاي پژوهشی در زمينه راهبردها، برنامه‌ها و سياست‌هاي ملي مرتبط با توسعه و انتقال فناوري.
فعاليت‌ها :      
 • بررسي الگوهاي نظري مرتبط با سياست‌گذاري‌‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي كلان توسعه فناوري        
 •   بررسي فرآيند انتقال و توسعه فناوري در كشور و تعامل آن با برنامه‌هاي توسعه ملي
 •   تحلیل راهبردهاي تحقيق و توسعه(R&D) و تأثيرات آن بر توسعه بخشي و ملي
 •   تدریس در در دوره دکتریِ سياست‌گذاري علم و فناوري
 •   همكاري در امر كارشناسي طرح‌هاي جشنواره‌هاي جوان و بين‌المللي خوارزمي
 •   بررسي مدل‌ها و الگوهاي عملي انتقال فناوري در سطح بين المللي از طريق انجام مطالعات تطبيقي
 •   ارائه خدمات مشاوره‌اي در زمينه سياست‌ها و راهبردهاي توسعه فناوري به سازمان‌هاي مرتبط 
 •   تدوين گزارشات كارشناسي مرتبط
 •   ارائه نظريات كارشناسي برحسب درخواست سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و وزارتخانه‌ها
 •   برگزاري همايش‌ها، كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت 

طرح ها و فعالیت ها